Do skupiny B spadají vozidla do 3,5t, pro přepravu max. 8 osob + řidič a vozidla nad 3,5t do 4250kg, pokud je držitelem ŘO sk.B minimálně 2 roky a vozidlo používá alespoň z části k pohonu elektřinu, vodík nebo stlačený či zkapalněný plyn.

K vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo do 750kg nebo nad 750kg, ale celková hmotnost celé soupravy nesmí být vyšší než 3,5t.

Řidičské oprávnění sk.B lze udělit osobě, která dosáhla věku 18ti let.

Výuku a výcvik lze zahájit před dosažením stanoveného věku za podmínky, že ke dni ukončení výuky a výcviku bude dosaženo 18-ti let a výuka a výcvik nesmí být delší než 18 měsíců.

Podmínky přijetí k výuce a výcviku

 • podání písemné žádosti (přihláška) a v případě osob mladších 18-ti let doložit podpis zákonného zástupce v žádosti.
 • splnění podmínky věku (viz. výše)
 • způsobilost k právním úkonům
 • zdravotní způsobilost (lékařský posudek) – nesmí být starší než 3 měsíce k datu podání žádosti
 • osoba nesmí mít uložen trest zákazu řízení motorových vozidel

Po odevzdání příslušných dokumentů (viz. výše) bude žadateli přiděleno evidenční číslo a pod daným evidenčním číslem bude nahlášeno zahájení výuky a výcviku na Magistrát…….a můžeme začít!

K výuce a výcviku od nás zdarma obdržíte studijní materiály – učebnice + DVD.

Výuka a výcvik

Výuka předchází praktickému výcviku a skládá se ze zákonem daných tematických celků.

 • výuka předpisů o provozu na pozemních komunikacích
 • výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • výuka zdravotnické přípravy

Praktický výcvik se skládá ze 3 etap.

 • v první etapě probíhá seznámení se s vozidlem, provedení kontroly vozidla před jízdou, základní úkony řidiče, nácvik dovedností nutných pro ovládání vozidla, nízká hustota provozu
 • druhá etapa tvoří procvičování získaných dovedností v dopravních situacích se střední hustotou provozu a zvládnutí dalších řidičských dovedností
 • třetí etapa směřuje k dosažení plné samostatnosti v řízení vozidla, řešení složitých dopravních situací, hustý provoz

Výcvik je doplněn o praktickou údržbu vozidla a praktický výcvik zdravotnické přípravy.

Praktický výcvik v řízení vozidla může dle zákona č. 247/2000Sb. trvat maximálně 2 vyučovací hodiny denně a ve třetí etapě lze výcvik jedenkrát prodloužit na 4 vyučovací hodiny.

Závěrečná zkouška

Celý výcvik je zakončen zkouškou, která se skládá ze dvou částí.

Písemný test – je složený z 25 otázek s možností získání 50 bodů (odkaz etesty). Pro úspěšné složení této části zkoušky je potřebné získat 43 bodů.

Pokud žadatel neuspěje v této části zkoušky, nepokračuje již k praktickým jízdám a musí zkoušku opakovat.

Praktická jízda – část první se skládá z předvýjezdové kontroly vozidla a následně druhá část pokračuje praktickou jízdou v provozu.

Pokud žadatel 3x neuspěje ve zkouškách, je povinen absolvovat novou výuku/výcvik pouze z předmětu, ve kterém opakovaně neuspěl. Pokud zkoušky, i opakovací po ukončení nové výuky z daného předmětu, nesloží do 12 měsíců ode dne vykonání první zkoušky, musí absolvovat novou výuku i výcvik v plném rozsahu.

Po ukončení zkoušky vyplní zkušební komisař záznam o zkoušce a podá další potřebné informace dle výsledku zkoušky.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici (kontakty).