Do skupiny A2 spadají motocykly o výkonu do 35kW s poměrem 0,2kW/kg.

Další podmínky skupiny jsou uvedeny v zákoně č.361/2000Sb.

Řidičské oprávnění sk.A2 lze udělit osobě, která dosáhla věku 18 let.

Výuku a výcvik lze zahájit před dosažením stanoveného věku za podmínky, že ke dni ukončení výuky a výcviku bude dosaženo 18 let.

Podmínky přijetí k výuce a výcviku

  • podání písemné žádosti (přihláška) a v případě osob mladších 18-ti let doložit písemný souhlas zákonných zástupců na žádosti.
  • splnění podmínky věku (viz. výše)
  • způsobilost k právním úkonům
  • zdravotní způsobilost (lékařský posudek) – nesmí být starší než 3 měsíce k datu podání žádosti
  • osoba nesmí mít uložen trest zákazu řízení motorových vozidel

Po odevzdání příslušných dokumentů (viz. výše) bude žadateli přiděleno evidenční číslo a pod daným evidenčním číslem bude nahlášeno zahájení výuky a výcviku na Magistrát…….a můžeme začít!

K výuce a výcviku od nás zdarma obdržíte studijní materiály – učebnice + DVD.

Výuka a výcvik (pro žadatele, kteří nejsou držiteli ŘO sk. A1 min. 2 roky)

Výuka předchází praktickému výcviku a skládá se ze zákonem daných tématických celků a v rozsahu rozšiřující výuky.

Praktický výcvik se skládá ze 3 etap a to pouze v rozsahu zákonem daného rozšiřujícího výcviku.

Závěrečná zkouška

Celý výcvik je zakončen zkouškou, která se skládá ze dvou částí.

Písemný test – je složený z 25 otázek s možností získání 50 bodů (odkaz etesty). Pro úspěšné složení této části zkoušky je potřebné získat 43 bodů.

Pokud žadatel neuspěje v této části zkoušky, nepokračuje již k praktickým jízdám a musí zkoušku opakovat.

Praktická jízda – část první se skládá z praktické údržby a ovládání vozidla a jízdy na autocvičišti. Druhá část je již praktická jízda v provozu.

V případě, že žadatel o rozšíření je držitelem ŘO pro sk. A1 min. 2 roky, může absolvovat pouze doplňovací výuku a výcvik a následně složit doplňovací zkoušku pouze z praktické jízdy v zákonem daném rozsahu.

Pokud žadatel 3x neuspěje ve zkouškách, je povinen absolvovat novou výuku/výcvik pouze z předmětu, ve kterém opakovaně neuspěl. Pokud zkoušky, i opakovací po ukončení nové výuky z daného předmětu, nesloží do 12 měsíců ode dne vykonání první zkoušky, musí absolvovat novou výuku i výcvik v plném rozsahu.

Po ukončení zkoušky vyplní zkušební komisař záznam o zkoušce a podá další potřebné informace dle výsledku zkoušky.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici (kontakty).