Řidičské oprávnění sk.B lze udělit osobě, která dosáhla věku 17ti let a držitel tohoto řidičského oprávnění před dosažením věku 18 let je oprávněn k řízení motorového vozidla zařazeného do skupiny B pouze s doprovodem osoby, která je zapsána v registru řidičů jako jeho mentor.

Výuku a výcvik lze zahájit před dosažením stanoveného věku za podmínky, že ke dni ukončení výuky a výcviku bude dosaženo 17-ti let a výuka a výcvik nesmí být delší než 18 měsíců.

Podmínky přijetí k výuce a výcviku

 • podání písemné žádosti (přihláška) s doložením podpisu zákonného zástupce v žádosti.
 • splnění podmínky věku (viz. výše)
 • způsobilost k právním úkonům
 • zdravotní způsobilost (lékařský posudek) – nesmí být starší než 3 měsíce k datu podání žádosti
 • osoba nesmí mít uložen trest zákazu řízení motorových vozidel

Po odevzdání příslušných dokumentů (viz. výše) bude žadateli přiděleno evidenční číslo a pod daným evidenčním číslem bude nahlášeno zahájení výuky a výcviku na Magistrát…….a můžeme začít!

K výuce a výcviku od nás zdarma obdržíte studijní materiály – učebnice + DVD.

Výuka a výcvik

Výuka předchází praktickému výcviku a skládá se ze zákonem daných tematických celků.

 • výuka předpisů o provozu na pozemních komunikacích
 • výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • výuka zdravotnické přípravy

Praktický výcvik se skládá ze 3 etap.

 • v první etapě probíhá seznámení se s vozidlem, provedení kontroly vozidla před jízdou, základní úkony řidiče, nácvik dovedností nutných pro ovládání vozidla, nízká hustota provozu
 • druhá etapa tvoří procvičování získaných dovedností v dopravních situacích se střední hustotou provozu a zvládnutí dalších řidičských dovedností
 • třetí etapa směřuje k dosažení plné samostatnosti v řízení vozidla, řešení složitých dopravních situací, hustý provoz

Výcvik je doplněn o praktickou údržbu vozidla a praktický výcvik zdravotnické přípravy.

Praktický výcvik v řízení vozidla může dle zákona č. 247/2000Sb. trvat maximálně 2 vyučovací hodiny denně a ve třetí etapě lze výcvik jedenkrát prodloužit na 4 vyučovací hodiny.

Závěrečná zkouška

Celý výcvik je zakončen zkouškou, která se skládá ze dvou částí.

Písemný test – je složený z 25 otázek s možností získání 50 bodů (odkaz etesty). Pro úspěšné složení této části zkoušky je potřebné získat 43 bodů.

Pokud žadatel neuspěje v této části zkoušky, nepokračuje již k praktickým jízdám a musí zkoušku opakovat.

Praktická jízda – část první se skládá z předvýjezdové kontroly vozidla a následně druhá část pokračuje praktickou jízdou v provozu.

Pokud žadatel 3x neuspěje ve zkouškách, je povinen absolvovat novou výuku/výcvik pouze z předmětu, ve kterém opakovaně neuspěl. Pokud zkoušky, i opakovací po ukončení nové výuky z daného předmětu, nesloží do 12 měsíců ode dne vykonání první zkoušky, musí absolvovat novou výuku i výcvik v plném rozsahu.

Po ukončení zkoušky vyplní zkušební komisař záznam o zkoušce a podá další potřebné informace dle výsledku zkoušky.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici (kontakty).