1. Zdravotní důvody:

Pokud po odnětí ŘO ze zdravotních důvodů (data nabytí právní moci rozhodnutí) uplynuly více než 3 roky, musí žadatel prokázat odbornou způsobilost.

2. Získání 12 bodů:

Vždy po dosažení 12 bodů je povinností řidiče absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti. Přezkoušení lze absolvovat až po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění (toto je uvedeno na evidenční kartě řidiče jako „datum ukončení“).

3. Zákaz řízení:

Pokud ode dne nabytí právní moci rozsudku/rozhodnutí o trestu/sankce zákazu řízení uplynul více než 1 rok, musí se žadatel o vrácení ŘO podrobit přezkoušení z odborné způsobilosti.

Jak získat zpět odbornou způsobilost?

Do autoškoly je nutno předložit následující dokumenty:

 • vyplněnou žádost o přezkoušení z odborné způsobilosti (žádost)
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (zde)
 • výpis z karty řidiče z Magistrátu (ne Czech point) – není nutné v případě č.1
 • rozsudek/rozhodnutí/prominutí o trestu zákazu řízení – pouze v případě č.3

Výuka a výcvik

Výuku a výcvik není nutné absolvovat, avšak vzhledem k náročnosti přezkoušení doporučujeme minimálně 2 výcvikové hodiny, které lze sloučit.

Rozsah přezkoušení

Stejně jako u zkoušky z odborné způsobilosti:

Písemný test – je složený z 25 otázek s možností získání 50 bodů (odkaz etesty). Pro úspěšné složení této části zkoušky je potřebné získat 43 bodů.

Pokud žadatel neuspěje v této části zkoušky, nepokračuje již k praktickým jízdám a musí zkoušku opakovat – avšak pouze jednou!

Praktická jízda – část první se skládá z předvýjezdové kontroly vozidla a následně druhá část pokračuje praktickou jízdou.

V případě neúspěšné zkoušky může žadatel zkoušku opakovat nejdříve za 5 pracovních dní a pouze jednou!

Pokud žadatel neuspěje ve zkouškách, je povinen absolvovat novou výuku/výcvik pouze z předmětu, ve kterém opakovaně neuspěl. Pokud zkoušky, i opakovací po ukončení nové výuky z daného předmětu, nesloží do 6 měsíců ode dne vykonání první zkoušky, musí absolvovat novou výuku i výcvik v plném rozsahu.

Jaké doklady doložit Magistrátu s žádostí o řidičské oprávnění?

1. zdravotní důvody

 • doklad totožnosti
 • posudek o zdravotní způsobilosti – ne starší 30 dnů ke dni podání žádosti
 • doklad o odborné způsobilosti – ne starší 30 dnů ke dni podání žádosti

2. získání 12 bodů

 • doklad totožnosti
 • posudek dopravně psychologického vyšetření
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • doklad o odborné způsobilosti – ne starší 30 dnů ke dni podání žádosti

3. zákaz řízení

 • doklad totožnosti
 • posudek dopravně psychologického vyšetření – u správního trestu pouze v případě trestu nad 6 měsíců
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • doklad o odborné způsobilosti – ne starší 60 dnů ke dni podání žádosti
 • rozsudek/rozhodnutí/prominutí o trestu zákazu řízení